Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

electrovamp
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viadobby dobby
electrovamp
electrovamp
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
electrovamp
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viadobby dobby
electrovamp

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viacomiendolirica comiendolirica
electrovamp
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viamefir mefir
electrovamp
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamefir mefir
electrovamp
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir

January 14 2018

electrovamp
5313 1b00 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamrpaf mrpaf
electrovamp
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viaiguana iguana
electrovamp
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiguana iguana
electrovamp
electrovamp


dont't stop believing
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadobby dobby

January 09 2018

electrovamp
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viacappaque cappaque
electrovamp
8245 9a4d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadobby dobby
electrovamp
electrovamp
7179 7b4b
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl